רקע-לאחר הירידה לאזור החייץ החקלאי הועבר הגדוד ת"פ חטיבת הצנחנים בפיקוד דני מט. בתקופה הזו עבר הגדוד שני שלבים.
שלב א- שהות ממושכת בדיקליות נהול שיגרת המתנה תוך כדי הקפצה לימי קרב עם המיצרים . של זה הסתים לאחר הסכם הפסקת האש שנחתם בקילומטר ה-101.
שלב  - דילוג לשהיה והמתנה ממערב לתעלת סואץ עד השיחרור במרץ 74.