https://youtu.be/EZyAteWdGM0
https://youtu.be/7zw33Zhl20E
רמי מינקה מ״מ סיור בפלוגה ב׳ של יוסטא

https://youtu.be/8fKlQRd1g0U